Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na kariérní festival Career DAYS prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností AIESEC Česká republika.

I. Úvodní ustanovení

I. Společnost AIESEC Česká republika., se sídlem Bělehradská 10/79, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČ 61379166, DIČ CZ 61379166, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5848, zastoupená Laurentiu Nastasoiu, dále také jen „Společnost“, vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kariérní festival Career DAYS, konající se 01. – 02. Března 2018 v Praze.

II. Prodej vstupenek

I. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

II. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.careerdays.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovaný kariérní festival (dále také jen „Objednávka vstupenek“).

III. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.careerdays.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

IV. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

V. S ohledem na charakter akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

VI. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou.

III. Cena Vstupenek

I. Cena jedné vstupenky je závislá podle data zakoupení dle následující tabulky:

Typ vstupenky cena bez DPH 21 % DPH cena s DPH
Vstupenka 123.97 CZK 26.03 CZK 150 CZK

 

 

 

II. Při nemožnosti účasti Účastníka na kariérním festivalu má Účastník nárok na vrácení 80% uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 19. únoru 2018. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.

III. Součástí vstupenky je možnost registrace programu na kariérním festivalu. Počet míst na jednotlivé části programu kariérního festivalu je omezen počtem míst.

IV. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky

I. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

II. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát. Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 28. února 2018.

V. Osobní údaje

I. V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. po kliknutí na „Souhlasím a uložit změny“, potvrzuji, že: Pověřuji tímto AIESEC Česká republika, IČO: 613 79 166 (dále jen Správce), aby bezplatně zařadil moje Osobní údaje (Osobními údaji se rozumí údaje uvedené ve výše uvedeném formuláři nebo v jakémkoli dalším formuláři v rámci projektu careerdays.cz – dále jen Osobní údaje) do elektronické databáze studentů v rámci projektu Career Days (dále jen Databáze) a dávám souhlas Správci k tomu, aby zpracoval moje Osobní údaje, které jsem zadal (a) do Databáze s požadavkem na zpřístupnění Osobních údajů pro účely propagace mezinárodních výměnných programů organizovaných Správcem a dále třetím osobám (Obdržitelé dat), které používají Databázi za účelem získání posluchače – potencionálního zaměstnance pro jejich organizaci nebo za účelem navázání jiných forem spolupráce během studia posluchače.

II. Osobní údaje, které zadávám, jsou přesné a upravené a neobsahují mylné informace o mém vzdělání, pracovních zkušenostech či osobní charakteristice. Souhlasím, že mnou poskytnuté Osobní údaje je správce oprávněn zpracovávat a uchovávat po dobu neurčitou, nebude-li mezi mnou a správcem dohodnuto jinak, případně nedojde k dřívějšímu výmazu Osobních údajů, a že správce si vyhrazuje právo smazat části anebo všechny záznamy uživatele bez udání důvodu. Souhlasím, že správce nereprezentuje, není jednatelem či vykonavatelem práv Obdržitele dat a tudíž není zodpovědný za škody, které mohou vzniknout v rámci jakéhokoli mého právního vztahu s Obdržitelem dat.

III. Souhlasím, že Správce není zodpovědný za možné použití Osobních údajů zprostředkovaných Obdržiteli dat způsobem, který je v konfliktu s platným právem a/nebo s mým souhlasem. Správce nezabezpečuje, že důvěrnost Osobních údajů je dodržována Obdržitelem dat. Souhlasím, že správce si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

VI. Účinnost obchodních podmínek

I. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

II. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 05. Ledna 2018.

III. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních jsou závazné podmínky české.

VII. Závěrečná ustanovení

I. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

II. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

III. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

IV. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

VIII: Reklamační řád

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na careerdays@aiesec.cz.